تجــویز و فروش سمعــک

ارائه کلیه خدمات مربوطه به تجویز سمعک متناسب با نیاز شما و نوار گوش و وضعیت شنوایی شما

انجام تست های مختلف شنوایی سنجی برای تشخیص کم شنوایی و دامنه آن با مجهز ترین دستگاه ها

سمعک ها بعد از مدتی نیاز به تعمیر یا تنظیم مجدد پیدا میکنند ، این خدمات در شنوا طب انجام میشود.

نوار گوش در شنوا طب با مجهز ترین تجهیزات و اتاق صوتی با کیفیت صورت میپذیرد