عفونت گوش میانی، پارگی پرده گوش، گوش درد در کودکان