شنوایی شناسی، شنوایی سنجی، کم شنوایی، ناشنوایی، سمعک، حلزون گوش